Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 4395/TCT-HTQT năm 2016 xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản do Tổng cục Thuế ban hành