Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 3795/LĐTBXH-TCCB năm 2016 triển khai phần mềm quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành