Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2462/VPCP-KGVX về báo cáo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành