Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 245/TXNK-QLN xác nhận thuế hàng nhập khẩu đã nộp do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành