Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2389/VPCP-KTN về chuyển mục đích sử dụng rừng Vườn quốc gia Chư Yang Sin để xây dựng thủy điện Krông Nô 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành