Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2307/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành