Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2306/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành