Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2013/BGTVT-KCHT ý kiến về phương án nút giao giữa đường 70 (đoạn từ Cầu Ngà đến hết ranh giới dự án làng giáo dục quốc tế) và đường sắt tại Km 19 + 308 (lý trình đường sắt) thuộc tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển do Bộ Giao thông vận tải ban hành