Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 17708/BTC-NSNN sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành