Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 1448/TCHQ-TXNK vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành