Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 13508/BTC-KBNN năm 2016 thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành