Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 1322/GSQL-GQ3 năm 2013 xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành