Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 1320/GSQL-GQ1 năm 2013 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành