Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 10766/VPCP-KGVX năm 2013 về lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành