Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 1067/BNN-TCTL về phân bổ vốn viện trợ bổ sung của AusAID năm 2011 thực hiện Chương trình môi trường quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho 62 huyện nghèo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành