Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 0505/QLCL-CL1 về kiểm soát dư lượng Enrofloxacin đối với lô hàng tôm xuất khẩu vào Nhật do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành