Tất cả Cơ sở dữ liệu
Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2020 về quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An