Tất cả Cơ sở dữ liệu
Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2013 phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành