Tất cả Cơ sở dữ liệu
Chỉ thị 24/2013/CT-UBND tổ chức thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn