Tất cả Cơ sở dữ liệu
Bản án 42/2019/DS-PT ngày 23/09/2019 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu tháo dỡ công trình trên đất - Tòa án nhân dân Lạng Sơn