Tất cả Cơ sở dữ liệu
Bản án 13/2020/DS-ST ngày 28/08/2020 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Tòa án nhân dân Lâm Đồng